W poprzednim numerze „Magazynu Trenera” ukazał się artykuł informujący o uchwaleniu 19 kwietnia 2013 r. przez Sejm ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (dalej: ustawa deregulacyjna). Po uchwalenie ustawy deregulacyjnej przez Sejm została ona przekazana do Senatu, który zgłosił szereg poprawek, w tym jedną o charakterze redakcyjnym w zakresie nowelizacji ustawy o sporcie.

Następnie 13 czerwca 2013 r. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat (i przyjęciu części z nich, w tym poprawki zgłoszonej do przepisu nowelizującego ustawę o sporcie), uchwalił ustawę deregulacyjną. Została ona przekazana Prezydentowi do podpisu, który w chwili pisania niniejszego artykułu (tj. 23 czerwca 2013 r.) jeszcze jej nie podpisał. Po podpisaniu ustawy deregulacyjnej przez Prezydenta zostanie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w terminie 30 dni od momentu ogłoszenia. Wejścia w życie ustawy deregulacyjnej można spodziewać się zatem w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Dotychczasowy stan prawny

Ustawa o sporcie w dotychczasowym brzmieniu stanowiła, że zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym – uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy – mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Dodatkowo ustawa o sporcie wyróżniała trzy stopnie trenerskie (trener klasy drugiej, trener klasy pierwszej oraz trener klasy mistrzowskiej), których uzyskanie było uzależnione od spełnienia określonych w ustawie wymagań (m.in. odbycia specjalistycznego kursu).

Uzyskanie tytułu instruktora i trenera było dotychczas stwierdzane odpowiednim dokumentem wydawanym przez upoważniony do tego podmiot.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Celem badań hiszpańskich naukowców było porównanie efektywności dwóch odmiennych modeli periodyzacji treningu – tradycyjnego (traditional periodization – TP) i blokowego (block periodization – BP) w zakresie zmian wydolności fizycznej i sprawności specjalnej kajakarzy klasycznych wysokiej klasy – członków kadry narodowej Hiszpanii.

Z inicjatywy Jima Thompsona, trenera baseballowej drużyny swego syna, powstała organizacja, której naczelną zasadą stała się nauka kultury sportu.