Uprawianie sportu, pomimo licznych korzyści społecznych i zdrowotnych, wiąże się z wieloma zagrożeniami. Nieodłącznym jego elementem są możliwe negatywne następstwa nieszczęśliwych wypadków. Konsekwencje takich zdarzeń mogą obejmować szkody materialne, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć uczestników współzawodnictwa sportowego.

W takich sytuacjach pojawiają się pytania o prawną możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób, których zachowanie doprowadziło do wypadku. Na możliwość powstania odpowiedzialności cywilnoprawnej w związku z uprawianiem sportu wskazał Sąd Najwyższy, który m.in. w wyroku z dnia 8 lipca 1968 roku (II Cr 216/68) orzekł, że: „Uprawianie pewnych gałęzi sportu związane jest z ryzykiem. Istnieją ścisłe reguły gry czy walki, których przestrzeganie ma na celu zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała lub utraty życia. Im bardziej niebezpieczny jest dany rodzaj sportu, tym bardziej skrupulatnie należy przestrzegać ustalonych reguł sportowych. Ten, kto te reguły narusza, popełnia czyn niedozwolony rodzący obowiązek naprawienia szkody" (art.415 k.c.). Treść powyższego orzeczenia jednoznacznie wskazuje na możliwość poniesienia odpowiedzialności prawnej w razie powstania szkody w trakcie uczestnictwa w rywalizacji sportowej. Podmiotami odpowiedzialnymi za jej naprawienie mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne biorące bezpośredni udział w działalności sportowej. Katalog tych osób obejmuje również trenerów. Jakie są zatem podstawy prawne powstania po ich stronie odpowiedzialności odszkodowawczej?

Odpowiedzialność odszkodowawcza Na wstępie należy zaznaczyć, że w Kodeksie cywilnym rozróżniono dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności. Pierwszą z nich jest odpowiedzialność deliktowa, określona w art. 415 k.c., a drugim odpowiedzialność kontraktowa, której podstawą jest art. 471 k.c., wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez stronę stosunku prawnego. Co istotne, przepis art. 443 k.c. przewiduje możliwość powstania tzw. zbiegu podstaw odpowiedzialności, czyli sytuacji, w której to samo zachowanie prowadzi do powstania zarówno odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. W takim wypadku poszkodowanemu przysługuje swobodny wybór między wskazanymi wyżej reżimami odpowiedzialności. Należy podkreślić, że pomimo procesu ciągłej profesjonalizacji sportu większość zdarzeń powodujących szkody u osób korzystających z usług trenerów nadal ma charakter odpowiedzialności deliktowej. Co więcej, w razie wyboru wyżej wskazanego reżimu odpowiedzialności możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w przeciwieństwie do roszczeń kierowanych na gruncie odpowiedzialności kontraktowej. Należy zatem dokładnie przeanalizować podstawy prawne powstania odpowiedzialności deliktowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 71  Strona 72  Strona 73  Strona 74

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Współpraca ze sportowcem wymaga od psychologa nie tylko umiejętności profesjonalnych, lecz także znajomości konkretnej dyscypliny sportu i jej specyfiki oraz stałej refleksji nad poziomem własnej pracy. Zainteresowanie tą dziedziną psychologii jest w Polsce coraz bardziej widoczne, kierunki kształcenia w tym zakresie otwierają kolejne uczelnie, a oferta szkoleń jest imponująca. Istnieją olbrzymie możliwości poszerzania wiedzy i zastosowania psychologii do poprawiania osiągnięć sportowych.