Prawo sportowe

Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.

Wyróżniamy dwa zasadnicze modele organizacji sportu: europejski i północnoamerykański. Pierwszy bazuje na strukturze zbudowanej na wzór piramidy. Jej podstawę tworzą kluby sportowe. Na następny poziom składają się zrzeszenia (federacje) regionalne. Trzeci poziom to zrzeszenia (federacje) obejmujące cały kraj (narodowe). Na szczycie piramidy funkcjonuje federacja europejska1.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynikających z doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.; dalej: ustawa o sporcie) – nabytych przez pięć lat obowiązywania – to główna przyczyna nowelizacji tego aktu prawnego. Tak wynika z uzasadnienia do jej projektu, złożonego na ręce Marszałka Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2014 r. (druk 2674). Ustawę o sporcie zmieniono Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz...

Trenerzy piłkarscy mogą wykonywać swój zawód zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Podstawowym aktem regulującym status trenera piłkarskiego jest Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. Zasady te, jak wynika z preambuły aktu, są „stosowane w polskiej piłce nożnej na szczeblu rozgrywek krajowych oraz wojewódzkich”.

Uprawianie sportu, pomimo licznych korzyści społecznych i zdrowotnych, wiąże się z wieloma zagrożeniami. Nieodłącznym jego elementem są możliwe negatywne następstwa nieszczęśliwych wypadków. Konsekwencje takich zdarzeń mogą obejmować szkody materialne, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć uczestników współzawodnictwa sportowego.

Z początkiem 2015 roku wprowadzono wiele zmian w zakresie przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego, które zostały uchwalone w listopadzie ubiegłego rok przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Ponadto Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) w oparciu o znowelizowane przepisy przygotowała stosowne zmiany do Modelowych Reguł Antydopingowych i zaproponowała nowy system postępowania antydopingowego dla polskich związków sportowych.