Magazyn Trenera Nr 53 Listopad / Grudzień 2017
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 84 Next Page
Page Background

6

MAGAZYN TRENERA

MT INFO

Oficjalnym programem impre-

zy mogło zostać objętych w tym

roku 380 orlików. Animatorzy

z pozostałych przystąpili do akcji

spontanicznie, wykazując się przy

tym ogromną kreatywnością i zaan-

gażowaniem w pozyskiwaniu wśród

lokalnych społeczności sponsorów

finansujących nagrody i upominki

dla uczestników.

Tę niezwykle cenną i potrzebną

inicjatywę wsparli wybitni polscy

sportowcy, reprezentanci naszego

kraju. Wśród gwiazd sportu, które

uczestniczyły w tym wydarzeniu,

nie brakowało medalistów igrzysk

olimpijskich oraz mistrzostw świata

i Europy. Oficjalnymi ambasadorami

Dnia Sportu byli: Maciej Szczęsny,

Mateusz Mika, Krzysztof Wiłkomir-

ski, Filip Dylewicz, Cezary Trybań-

ski, Paweł Mikołajczak oraz bracia

Maciej i Tomasz Gębalowie.

Za prawidłowy przebieg imprezy,

która na wszystkich obiektach roz-

poczęła się punktualnie o godzinie

11.00, odpowiadali animatorzy

pracujący na co dzień na orlikach

w ramach projektu „Lokalny Ani-

mator Sportu”, którym zarządza

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycz-

nej. To oni wypełniali treściami

czteropunktowy scenariusz ramowy,

uwzględniając zainteresowania

lokalnych społeczności oraz możli-

wości i specyfikę środowiska. Plano-

wana na 4 godziny akcja rozpoczęła

się prowadzoną przez animatorów,

profesjonalną rozgrzewką ogólną.

Dzięki niej organizmy uczestników

zostały odpowiednio przygotowane

do wysiłku. To w efekcie ograniczyło

ryzyko doznania kontuzji, szczegól-

nie wśród osób rzadziej podejmu-

jących aktywność fizyczną. Druga

część imprezy poświęcona została

na gry i zabawy ukierunkowane

na integrację międzypokoleniową.

W trzeciej części kluby sportowe

i organizacje działające w społeczno-

ściach lokalnych otrzymały szansę

na zaprezentowanie działalności

oraz promocję swoich dyscyplin. Na

zakończenie zaplanowano mecze

w wybranej grze zespołowej pomię-

dzy drużynami złożonymi z przed-

stawicieli różnych pokoleń.

Dzień Sportu na Orliku pokazał,

że obiekty te mogą na co dzień skutecz-

nie spełniać funkcję multipokolenio-

wych miejsc spotkań do podejmowania

aktywności fizycznej, a także stanowić

dla młodego pokolenia atrakcyjną al-

ternatywę wobec smartfonów, kompu-

terów czy telewizorów. Chciałbym, aby

w latach kolejnych była to już impreza

cykliczna, obejmująca swoim zasięgiem

jeszcze większą liczbę orlików oraz ak-

tywnych uczestników zdrowej zabawy

na świeżym powietrzu

– powiedział

Łukasz Strzelecki, prezes Fundacji

Rozwoju Kultury Fizycznej.

Sukces pierwszej, tak masowej

i skoordynowanej w skali całego kra-

ju akcji oraz jej wydźwięk społecz-

ny i medialny budzą uzasadnione

nadzieje organizatorów na jeszcze

hojniejsze wsparcie jej przez spon-

sorów w latach następnych. Udo-

wodnili oni przede wszystkim, że

Dzień Sportu na Orliku to impreza,

Dzień Sportu na Orliku w Warszawie,

fot. archiwum FRKF

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

Tak dużej imprezy sportowej, odbywającej się w tylu

miejscach o tej samej porze, w naszym kraju jeszcze

nie było. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży wraz

z rodzinami wzięło udział w ogólnopolskim wydarzeniu

Dzień Sportu na Orliku, który 9 września odbył się na

ponad 700 obiektach uczestniczących w rządowym

projekcie „Lokalny Animator Sportu 2017”.