Magazyn Trenera Nr 53 Listopad / Grudzień 2017
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 84 Next Page
Page Background

MOTO

PRO

2017 POD PATRONATEM

„MAGAZYNU TRENERA”

„Magazyn Trenera” został pa-

tronem medialnym zgrupowania

„MotoPRO 2017”.

MotoPRO

to

unikalny system diagnozy, monito-

ringu i treningu psychomotorycz-

nego skierowany do zawodników

i pasjonatów sportów motorowych.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych

technologii i narzędzi badawczych

inicjatorzy spotkania wspomagają

rozwój zawodnika oraz planowanie

jego treningu, a także organizu-

ją specjalistyczne zgrupowania.

W tym roku jesienne zgrupowanie

MotoPRO

odbywa

ł

o się w dniach

14–20.10.2017 w

Ośrodku Przy-

gotowań Olimpijskich w Cetnie-

wie

. Wśród uczestników znaleźli

się

czołowi polscy zawodnicy

kartingu, rajdów i wyścigów

samochodowych

.

Podczas kilkudniowego pobytu

zawodnicy poddawani byli testom

psychologicznym, psychomotorycz-

nym, ogólnorozwojowym i medycz-

nym. Zajęcia obejmowały badania,

treningi dla zawodników oraz szko-

lenia dla rodziców.

Badania diagnostyczne, treningi

i szkolenia realizowali:

Sport and

Minds, Driveart, Sport-Test

oraz

Centralny Ośrodek Medycyny

Sportowej

. Wsparcia medialnego

udzielili natomiast „

Magazyn Tre-

nera”

oraz

Magazyn „Motór”

.

W kolejnym wydaniu „Magazynu

Trenera” zaprezentujemy dłuższą

relację z październikowego zgrupo-

wania. Zachęcamy do lektury!

Zespół redakcyjny

„Magazynu Trenera”

4

MAGAZYN TRENERA

MT INFO